حفرچاه ، حفاری چاه ،حفر چاه در تهران

حفرچاه

حفرچاه

حفرچاه

کندن چاه و رسيدن به هدف مورد نظر را حفرچاه مي گويند.

حفرچاه يکي از کارهاي پيچيده و گران و طاقت فرسا وتخصصي در صنعت نفت بشمار مي رود.

هر کاري که ما قبل از حفرچاه انجام داده باشيم در صورتي که عمل حفرچاه بدرستي انجام نگيرد بي فايده است.

بنابراين به حفرچاه خيلي اهميت مي دهند قبل از حفرچاه ما فقط با تخيل و فرضيات مختلف لايه ها و عمق ها را تعيين مي کنيم.

ولي در حفرچاه واقعاً به اينها مي رسيم زمين شناس، مهندس راه و ساختمان، حفار و … همه دست به دست هم مي دهند

تا حفرچاه به طور مداوم انجام شود.

چون هزينه دکل و لوازم حفرچاه خيلي گران است.بنابراين حفرچاه در سه نوبت و بطور ۲۴ ساعته انجام مي گيرد.

تعيين محل حفرچاه نيز مهم است مثلاً:

فاصله آن از مناطق مسکوني، چاههاي مجاور، مسکوني فشار قوي برق و ….. که اينها همه تخصصي و مخصوص به خود را دارند.

 

حفرچاه در تهران

 

بعد از تعيين محل مهندس راه و ساختمان اقدام به نصب کردن وسايل مورد نياز، اتاق ها، جاده و … مي کند.

سپس دکل به منطقه آورده مي شود و عمل بطور ۲۴ ساعته انجام مي شود. عمل حفرچاه بوسيله دکل صورت ميگيرد .

اين دکل ابتدا بصورت جدا از هم به محل آورده ميشود .

سپس آن را در محل سر هم کرده و آمده حفرچاه ميکنند .

دکل و وسايل حفرچاه بصورت کرايه اي و گران قيمت مي باشند بنابراين عمل حفرچاه بصورت ۲۴ ساعته انجام ميگيرد .

لوازم و قطعات حفرچاه عبارتند از :

 

حفرچاه تهران

▪ Hook

قلاب آويزان از قطعات و رشته هاي بالا و پايين رو و متصل به دکل حفرچاه

Swivel

دستگاه متصل کننده قسمتهاي دوار داخل چاه و قسمت هاي ثابت در خارج

Mud line

لوله قابل انعطاف ( لاستيکي ) جهت انتقال گل حفرچاه به داخل لوله هاي حفرچاه

Derrick

دکل حفرچاه

Kelly

لوله با قطع ۶ ضلعي يا ۴ ضلعي که بوسيله يک رابط به …….. و از طرف ديگر به لوله هاي حفرچاه داخل چاه متصل ميگردد

▪ Stand pipe

لوله انتقال گل از داخل پمپها به لوله لاستيکي

▪ Kelly bushing

بوشن که با دواران خود … را به حرکت در مي آورد

▪ Rotary table

صفحه دوار

▪ Sub-Structure

پايه هاي زير دکل

▪ Foundation

پي بتوني زير دکل

حفرچاه

حفاری چاه

▪ Seller

چاله اي که جاه در آن حفر ميشود

▪ Blow out control

دستگاه جلوگيري کننده از فوران چاه

▪ Flow line

لوله انتقال گل برگشتي از داخل چاه به مخازن گل حفرچاه

Shale shaker

محل تفکيک گل حفرچاه از مواد و سنگ ريزه هاي حفرچاه شده

Screen

توري فلزي يا الک

▪ Return tank

مخزن يا محل تجمع گل برگشتي از چاه

▪ Mud pump

پمپ هاي ارسال گاز از …. به داخل چاه

▪ Casing

لوله هاي ديوار بندي در اندازه هاي مختلف

Annulus

مجراي برگشت گل و مواد حفرچاه شده از چاه به خارج

▪ Drill pipe

لوله حفرچاه که محتوي گل ارسالي به داخل چاه است

Bit

 

حفرچاه در حومه تهران

مته حفرچاه

عمل حفرچاه بصورت ۲۴ ساعته و در ۳ نوبت کاري انجام مي شود .

ولي همه افرادي که براي حفرچاه استخدام ميشوند بصورت اقماري هستند و بايد هر زمان که لازم باشد آماده کار باشند .

کما اينکه در بعضي موارد حتي تا ۳۳ روز يا بيشتر فرد وقت استراحت ندارد .

عمل طاقت فرسا / وقت گير / پر هزينه / خطرناک /الوده کننده محيط زيست /…. انجام ميگيرد تا چاه به نتيجه برسد.

گل حفرچاه

يکي از حفرچاه دوراني گل حفرچاه است گل حفرچاه نقش مهم و حساسي در حفرچاه دارد در واقع سرمايه هاي مالي و انساني به اين ماده بستگي دارد.

و اشتباهي در انتخاب کردن نوع و وزن آن از بسته شدن چاه تا ذوب شدن دکل و نابود شدن انسان هاي بسياري همراه است.

مسير حرکت گل بصورت مسير بسته واز کناردکل شروع شده از درون لوله هاي حفرچاه عبور کرده

سپس از شکافهاي درون مته خارج و بعد از آن از کناره هي لوله حفرچاه به محل اوليه خود بر ميگردد

در اين مسير گل نقش هاي تعيين کننده اي دارد. که عبارتنداز:

– خارج کردن خوده سنگهاي کنده شده ازاطراف مته و آوردن آنها به سطح

– خنک کردن وتقليل اصطحلاک مته با زمين

– محافظت ديواره چاه و ممانعت از ريزش طبقات

– ايجاد تعادل بين مايعات طبقه اي و مايعات داخل چاه

حفرچاه

حفاری چاه در تهران

– انتقال گاز و يا نفت طبقات زيرزميني به سطح و دستگاههاي اندازه گيري مثل دستگاه شناسي گازها و يا دستگاه تعيين کننده نوع گاز

وظيفه اصلي گل ثابت نگه داشتن فشار هيدروستکي در داخل چاه است.

اگر فشار گل از فشار مواد موجود در داخل چاه بيشتر باشد در اين صورت گل به داخل سازنده ها نفوذ کرده و باعث کم شدن (loss) گل مي شود.

اگر حفار سرچاهي متوجه اين جريان نشود گل به سرعت کم شده و بعد از تمام شدن و يا کم شدن فشار گل چاه فوران (flow rate) مي کند.

اين موجب مي شود که دکل حفرچاه نابود شود در سازنده هايي که گاز و يا نفت وجود دارد.

اين جريان با آتش سوزي همراه بوده و موجب گير کردن لوله حفرچاه در چاه مي شود.

که اين موجب اشکال در حفرچاه مي شود براي سنگين کردن گل از مواد مختلفي همچون نمک و … استفاده مي شود

که اين ترکيبات را با آزمايش بدست آورده اند.

 

حفاری چاه تهران

حفرچاه

مواد مورد استفاده در گل حفرچاه

براي انجام مراحل مختلف اکتشاف مواد معدني فلزي و غير فلزي ، نفت ، گاز و آب و همچنين:

به منظور بررسي و مطالعه خصوصيات سنگ شناسي ، آلتراسيون و کاني سازي لايه هاي زيرزميني يک منطقه به حفرچاه مي پردازند.

انواع مهم حفرچاه عبارتند از :

نوع مقر گير ، نوع روتاري و نوع ضربه اي. مواردي که براي حفاری چاه استفاده مي شود.

تابع روش حفاری چاه ، مقاومت سنگها ، ميزان شکستگي ، عمق ، مواد گازي و ترکيب کاني شناسي سنگ است.

نقش مواد در گل حفاری چاه

کنترل وزن مخصوص

براي منترل مخصوص از باريت ، گالن و آهک استفاده مي شود.

در مواردي که فشار آب و يا گاز در منطقه حفاری چاه زياد باشد، يا حفاری چاه در سنگ خاصي (نظير شيل) صورت گيرد، از باريت مي توان استفاده نمود.

در صورتي که فشار آب و يا گاز در سنگهايي که حفاری چاه مي شود خيلي زياد باشد،

از گالن استفاده مي کنند. از آهک به منظور کاهش وزن مخصوص کمک مي گيرد.

 

حفرچاه جنوب تهران

حفرچاه شرق تهران

حفرچاه غرب تهران

حفرچاه شمال تهران

حفرچاه در تهران

مواد تغيير دهنده غلظت

به منظور بازيابي سريع مواد حفاری چاه شده ، جلوگيري از گير کردن مته و افزايش سرعت حفاری چاه ،

از نبتونيت سديم دار ، اتاپولژيت (Attapulgite) ، آزبست ، موسکويت ، گرافيت و دياتوميت مي توان استفاده کرد.

کنترل ترکيب شيميايي محلول حفاری چاه

ترکيب شيميايي محلول حفاری چاه بر غلظت ، وزن مخصوص ، سرعت حفاری چاه و دستگاههاي حفاری چاه تاثير مستقيم مي گذارد.

مواد معدني مورد استفاده عبارتند از بي کربنات سديم ، نمک ، آهک ، دولوميت و ژيپس.

مواد معدني که در حفاری چاه استفاده مي شوند.

 

حفاری چاه تهران

حفرچاه

بنتونيت :

به منظور جلوگيري از هدر رفتن محلول حفاری چاه در چاههايي که درز و شکاف زياد دارند.

مي تواند از نبتونيت سديم دار به عنوان پوشش داخلي سطح چاه استفاده نمود.

نبتونيت خاصيت کلوئيدي را افزايش مي دهد. و در نتيجه درصد بازيابي پودر و سنگ افزايش مي يابد.

▪ ميکا :

براي جلوگري از گير کردن مته در سنگهاي داراي خاصيت چسبندگي زياد ، نظير وزن گسلي يا در سنگهاي مارني از ميکا بايد استفاده شود.

▪ گرافيت :

هر گاه مته و محور آن به هنگام حفاری چاه گير کند استفاده از گرافيت لازم مي آيد که البته بعد از بر طرف شدن مانع بايد آن را از چاه خارج کرد.

▪ باريت :

براي کنترل وزن مخصوص از باريت استفاده مي کنند.

 

حفاری چاه در تهران

▪ گالن :

به منظور کنترل وزن مخصوص از گالن استفاده مي نمايند.

▪ آهک و دولوميت :

جهت کاهش وزن مخصوص و کنترل خاصيت قلياي از آهک و دولوميت مي توان استفاده نمود.

▪ ژيپس :

براي جلوگيري از آلودگي کربنات و همچنين جهت لخته کردن کانيهاي رسي از ژيپس استفاده مي شود.

▪ آزبست :

به منظور افزايش درصد مواد حفاری چاه مي توان از آزبست استفاده نمود.

 

حفاری چاه در حومه تهران

حفرچاه

▪ نمک :

در موقع حفرچاه به منظور کنترل قطر چاه و همچنين براي کنترل پراکندگي رسها از نمک استفاده مي شود.

▪ کربنات و بي کربنات سديم :

به منظور کنترل محلولها و جلوگيري از خطر آلودگي ، کربنات را مورد استفاده قرار مي دهند.

▪ پرليت و خاکسترهاي آتشفشاني :

اين مواد به عنوان سيمان بکار مي روند

حفرچاه جهت دار

مواقعي پيش مي آيد که حفاری چاه عمودي غير ممکن است مثلاً:

مخزن ما زير منطقه مسکوني و ياتجاري و … آنجا غير ممکن است قرار دارد.

 

حفاری چاه در تمام مناطق تهران

حفاری چاه در کل تهران

يادر بعضي مواقع قطعه اي درچاه گم شده و عمل حفاری چاه غير ممکن است بعضي از مخازن نيز cllovser آنها بصورتي است که

اگر اقدام به حفاری چاه عمودي کرديم چاه به آب نمک نشسته واز کار مي افتد.

در اين موقعيت ها تکنولوژي هايي وجود دارد که حفاران ميتوانند بوسيله آنها اقدام به حفاری چاه جهت دار کنند.

اين نکته نيز قابل توجه است که لوله حفاری چاه قادر به خم شدن حتي تا زاويه ۹۰ نيز مي باشد.

حفرچاه جهت دار روش هاي متفاوتي دارد مثلاً از ابتدا جهت دار حفاری چاه کنيم و يا اينکه مقداري عمودي و مقداري جهت دار.

در بعضي موارد زمين شناس تشخيص مي دهد سازنده ي که به آن حفاری چاه عمودي برخورد مي کنند

با حفرچاه جهت دار برخورد نمي کنند در صورتي که اين سازنده سخت باشد عمل حفرچاه کند پيش مي رود

بنابراين با برنامه ريزي دقيق و حساب شده به اصطلاح لايه را دور مي زنند

در مناطق دريايي هزينه سکوي نفتي گران تمام مي شود

بنابراين با يک سکوي نفتي از چندين مخزن مختلف برداشت مي کنند و ابتکار فقط با حفرچاه جهت دار امکان پذير است.

09122069763

02188422221

09126157613

02177260777

برای حفاری چاه و کول گذاری آن با ما تماس حاصل فرمایید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *